Om barnehagen

Mosaikk barnehage er en privat barnehage, som eies av Urtehagen barnehager. Barnehagen har 62 barn mellom 3 og 6 år, fordelt på tre avdelinger og 12 ansatte.

Vår barnehage ligger sentralt på Grønland.

Barnehagen vår er flerkulturell barnehage med islamsk formålsparagraf. Men det betyr ikke at vi er stengt for noen. Tvert om, vi ønsker alle velkommen! Vi respekterer foreldrenes ønsker og verdier.

Vår visjon: Vi tar ditt barn på alvor!

Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagene har samme verdigrunnlag som gjelder for alle godkjente barnehager i Norge, uttrykt slik:

Barnehagen skal bygge på «grunnleggende verdier», slik som «respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet … forankret i menneskerettighetene».

Disse verdiene legges til grunn for barnehagenes drift. Slike verdier kan uttrykkes og begrunnes forskjellig i ulike religioner og livssyn. For Mosaikk barnehage blir de ovennevnte felles verdiene uttrykt og begrunnet ut fra den allmenne erkjennelse i det norske samfunnet samt også med utgangspunkt i islam som referanse.

Åpningstidene: 07.30-17.00.